Closed

Projektledning och stöd inom verksamhetsutveckling

Posted 1 year ago by Rainer Lohager
Göteborg
Application deadline closed.

Job Description

För vår kund söker vi efter en projektledare.

Projektledning och stöd inom verksamhetsutveckling inom regionalt uppdrag för att säkerställa förlossningsvårdens kapacitet genom att uppnå tidigare föreslagna bemanningsmål inom förlossningsvården och att uppnå effektmålet en barnmorska per födande i aktiv fas.
Förlossningsvården har sedan hösten 2021 följts särskilt av flera nämnder och styrelser hos kund utifrån rapporter om svårigheter att adekvat bemanna förlossningsavdelningar, särskilt avseende barnmorskor.
Flera politiska uppdrag kopplat till förlossningsvården hos kund pågår parallellt. Ett av syftena med projektet är att samordna dessa initiativ och driva dem samordnat inom ramen för ett regionövergripande utvecklingsprojekt.

Projektets uppdrag:
• Stärkt samordning av förlossningsvården:
Samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossningar tillsammans med sjukhusdirektörerna ser det som angeläget utöver initiativ och arbete som redan pågår att som del av fortsatt arbete under 2023 beskriva behov av ytterligare åtgärder per förvaltning och samlat för kund , på kort och lång sikt, utgående från läget i december 2022. Det är angeläget att under 2023 uthålligt fortsätta med ett förstärkt operativt genomförande av aktiviteter för att uppnå de önskade effekterna för förlossningsvården hos kund. Ett regionalt perspektiv för en hållbar kompetensförsörjning inom förlossnings- /mödravården ska vara vägledande.

• Omhändertagandet av den externa utredningen av organiseringen av förlossningsvården i Göteborgsområdet

Projektet ska vid avslut ha uppnått nedan:
• Sammanfört de två aktuella och ovan listade utvecklingsinitiativen inom förlossningsvården.
• Genomfört de ovan listade initiativen
• Uppnått ett effektmål på en barnmorska per födande i aktiv fas.
• Säkerställt att projektets resultat omhändertas i ordinarie verksamheter på ett fullgott sätt.

Uppdrag:
Uppdraget innefattar, inte uteslutande, projektledarstöd i from av processledning för att:
• Driva projektet framåt, fånga upp frågor och ta ansvar för den administrativa projektledningen
• Planera och genomföra styrgruppsmöten och andra möten kopplade till projektet
• Fånga upp, utreda och dokumentera frågor som uppkommer under projektets gång
• Administrera och dokumentera projektets utveckling
• Stödja och hålla samman övriga eventuella delprojekt, delprojektledare och medarbetare i arbetet med projektet enligt överenskommelse med projektledaren

Projektorganisation:
Projektet leds av samordningsrådets ordförande. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp. Projektet rapporterar till styrgrupp.