Closed

Projektledare Digitaliseringsplan för Ekonomi och HR

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi ett team på två personer som Projektledare.

Uppdraget
Leda, facilitera och dokumentera arbetet att ta fram målbild och färdplan
Säkra framdrift av nuläges- samt målarkitektur.
Agera strategiskt och taktiskt stöd till nyckelpersoner som ska leda förändringsresorna inom respektive processområde i VGR
Beskriva trender och digitala lösningar på marknaden
Nyttokalkyl enligt Ineras modell
Utifrån ett nyttoperspektiv och VGR:s nuvarande förmågor och applikationslandskap ge en rekommendation om omfattning och tillvägagångssätt för att nå målbilden.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har behov av att modernisera sina systemlösningar för ekonomi- och personaladministrativa processer för att kunna möta medarbetarnas och organisationens behov av ändamålsenliga digitala verktyg över tid.

För att VGR ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi kunna erbjuda våra medarbetare och chefer en god digital arbetsmiljö.

VGR behöver göra ett arbete för att formulera en målbild för berörda ekonomi- och personaladministrativa processer. Arbetet omfamnar bl.a. kartläggning av nuläget, önskade arbetssätt, omvärldsanalys och trender samt en färdplan för hur VGR successivt och sammanhållet ska förändra de digitala stöden och arbetssätten för berörda processer och målgrupper.

Ekonomisystemet Raindance och lönesystemet Heroma utgör idag navet i VGR:s systemstöd inom ekonomi och HR.

Projektets mål är att
Identifiera behov av framtida arbetssätt och systemstöd inom processområde Ekonomi och HR med utgångspunkt från mål och vision, förändringar i omvärlden samt önskade verksamhetsförändringar

Att beskriva alternativa vägval och dess verksamhetsnyttor för hur digitala arbetssätt och systemlandskap kan utvecklas.

Att definiera en målbild för framtida landskap gällande verksamhet, information, applikation och teknik inom respektive processområde. Målbilden ska samordnas med pågående initiativ inom logistikområdet t ex läkemedelsförsörjning och med Millennium.

Att utarbeta en stegvis transformationsplan (övergångsarkitektur) som inkluderar nödvändiga roller samt organisatoriska förutsättningar för att realisera målbilden för processområdena. Arbetet inkluderar etableringen av heltäckande digitala tjänster.

Kompetensprofil
Erfarenhet av projektledarskap samt strategiarbeten.
Konsulten förväntas vara engagerad, drivande och lyhörd.
Konsulten bör vara prestigelös och ha lätt för att lyssna in flera parter men också kunna dela med sig av sin erfarenhet och sina idéer.

Top Skills
Minst 10 års erfarenhet ekonomi- och personaladministrativa system
Erfarenhet av att leda strategiskt målbildsarbete inom ekonomi- och personaladministrativa processer inom stora offentliga verksamheter.
Erfarenhet från implementering av ekonomi- och personaladministrativa system och lösningar i stora organisationer
Hög kännedom om befintliga leverantörer av ekonomi- och personaladministrativa system
Omfattande kunskap om funktionaliteten i befintliga ekonomi- och personaladministrativa system på marknaden
Hög kännedom om aktuella trender inom ekonomi- och personaladministrativa system
Leverantörsoberoende
Erfarenhet att hålla samman ett komplext systemlandskap med många beroenden.
Förmåga att driva uppdrag mot uppsatta mål inom givna ramar?
Referenser ska tillhandahållas
Meriterande:

Erfarenhet av uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn.