Open

Projektledning förstudie – Kungälvs sjukhus

Posted 7 days ago by Rainer Lohager
Göteborg/Kungälv
Application deadline closed.

Job Description

För vår kund söker vi Projektledning inom förstudie nya Kungälvs sjukhus.

Kungälvs sjukhus är byggt i början på 60-talet. 2010 färdigställdes en första lokalförsörjningsplan, vilket blev starten för lokalutvecklingen av Kungälvs sjukhus. Tre nya operationssalar stod klara 2012 och därefter påbörjades planeringen för en ny vårdbyggnad för somatisk slutenvård och ombyggnation av det befintliga sjukhuset. 2015 gjordes en ny lokalförsörjningsplan utifrån beslut om att Kungälvs sjukhus skulle få ett större vårduppdrag. Efter detta startades ett antal projekt med syfte att öka kapaciteten och förnya lokalerna. Hösten 2019 pausades samtliga projekt förutom vårdbyggnaden i investeringsprocessen då det var oklart hur de nya vårdavdelningarna skulle fyllas och hur hyresökningarna som lokalprojekten resulterade i skulle kunna inrymmas i budgeten. Sjukhusen i väster uppmanades att göra en ny lokalförsörjningsplan som bättre svarade mot den nya förvaltningens förutsättningar avseende ekonomi och kapacitet på de fyra tomterna. Vidare behövde omställningen inom hälso- och sjukvården ges en tydligare roll i lokalutvecklingen.

2021 beslutade styrelsen för sjukhusen i väster en ny lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument som utifrån vårdens strategier och uppdrag beskriver lokalbehov och möjlig lokalutveckling. Lokalförsörjningsplanen ska även ligga till grund för fastighetsutvecklingsplanen och kommande lokalförändringar samt utgör bas till en nyligen genomförd behovsanalys där investeringsidén till nya Kungälvs sjukhus beskrivits. Behovsanalys är ett första steg i processen ”ägarstyrd fastighetsinvestering” och ett obligatoriskt underlag som förutsätts som underlag för beslut av regionstyrelse. Investeringsidén omfattar merparten av verksamheterna på Kungälvs sjukhus med tyngdpunkt på akutmottagningen, laboratoriemedicin, öppenvårdsmottagningar, administration, entré samt delar av radiologin och operation. Slutenvård och psykiatriska mottagningar omfattas inte. Syftet med investeringsidén är att renovera och lokalutveckla Kungälvs sjukhus äldre byggnader för att möta sjukhusets behov av ändamålsenliga och flexibla lokaler för att stödja verksamhetsutveckling och förändring. Uttalade mål är ökad effektivitet, bibehållen eller förbättrad patientsäkerhet, samt tillfredsställande arbetsmiljö.

Uppdrag och tidsplan
Projektledare Verksamhet ska tillsammans med projektledare Fastighetsutveckling ansvara för uppdragets samordnande ledning, planering, dokumentation och genomförande. Dessa två projektledare bildar tillsammans en samordnande ledningsfunktion. Ledningsfunktionen rapporterar till styrgruppen för nya Kungälvs sjukhus samt projektchef, Sjukhusen i väster. Uppdraget ska utgå från lokalförsörjningsplan och behovsanalys.

Ledningsfunktionen tillsätter ett projektteam bestående av:
Samordnande projektledare
Projektledare Fastighet
Projektledare Försörjning och service
Projektledare Digitalisering
Arbetsgrupper
Referensgrupper
I övrigt ska samordnande ledningsfunktion tillsammans med projektteam beskriva och utforma uppdragets organisation så att verksamheternas behov omhändertas.

Uppdraget omfattar fyra faser:
Övergripande planering och mål
Koncept; principer och ramar
Genomförande
Slutrapportering

Uppdraget inleds 1 april och pågår 2023. I perioden november/december 2023 tas beslut om eventuell förlängning av uppdraget.

Nödvändiga färdigheter
Projektledning

Meriterande färdigheter
Hälso och sjukvården