Open

Process Leader

Posted 8 months ago by Mathew Edwards
Umeå Airport, Alviksrondellen, Övriga Alvik, Alvik, Umeå, Umeå kommun, Västerbotten County, 904 26, Sweden
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdragsbeskrivning

Projektet Digital omställning i Västerbottens industrier syftar till att på kort sikt stärka Västerbottens industris små- och medelstora företags förutsättningar för att nyttja digitaliseringen för en grön och hållbar utveckling. Projektet vill höja kunskapsnivån om digitalisering och digitaliseringens möjligheter genom ett innovativt tänkande för att nå en grön omställning.

Uppdraget innebär att stötta industrins digitala utveckling m h a kunskapshöjande aktiviteter inom både digitalisering och innovation samt förmåga att utveckla digitala strategier och att utveckla handlingsplaner. Arbete kan även förekomma i andra pågående projekt och uppdrag inom regionen.

Beskrivning efterfrågad kompetens

Konsult ska ha både kunskap och erfarenhet av att utveckla digitala strategier inom näringslivet.
Kunskap och erfarenheter av olika metoder för ökat innovationsarbete samt framtagande av handlingsplaner för ökat innovativt arbete.
Kunskap och erfarenhet av att genomföra föreläsning, workshops och seminarier inom området digitalisering och innovation.
Ska-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris och bifoga i ansökan tillsammans med CV

Offererad konsult ska utrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Erbjuden konsult ska ha minst 4 års erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och strategi via exempelvis utveckling av startegi, utredningar, förstudier, behovsanalyser, kravfångst, kravspecificiering och metodarbete. Detta med hög kompetens inom området, har en god förmåga att kunna anpassa arbetssätt och metoder för situation, samt besitter vana att kunna leda en mindre till medelstor grupp.
Erbjuden konsult ska ha kunskap och erfarenhet av digitalisering- och innovationsarbeten riktade mot industrin.
Erbjuden konsult ska ha kunskap och erfarenhet av Agenda 2030.
Erbjuden konsult ska ha kunskap och erfarenhet av jämställdhet- och jämlikhetsarbete.
Erbjuden konsult ska ha kunskap och erfarenhet av BI-system för att kunna förklara nyttan för företag
Erbjuden konsult ska ha kunskap och erfarenheter av olika metoder för ökat innovationsarbete samt framtagande av handlingsplaner för ökat innovativt arbete.
Erbjuden konsult ska ha kunskap och erfarenhet av framtagning/ utveckling av digitala strategier för industriföretag?
Bör-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris och bifoga i ansökan tillsammans med CV

Har erbjuden konsult erfarenhet av design och utveckling av digitaliseringsprocesser inom industrin? Redogör för erfarenheten utifrån tidigare uppdrag.
Har erbjuden konsult erfarenhet av design och utveckling av handledning, workshops, seminarier? Redogör för erfarenheten utifrån tidigare uppdrag.
Har erbjuden konsult erfarenhet av design och utveckling av framtagning/ utveckling av digitala strategier? Redogör för erfarenheten utifrån tidigare uppdrag.
Har erbjuden konsult erfarenhet av design och utveckling av genomförande av utbildning gällande digitalisering, digitala strategier och digital transformation? Redogör för erfarenheten utifrån tidigare uppdrag.