Closed

Kravanalytiker

Posted 5 months ago by Jonny Westerholm
remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget (2.2)
CSN önskar stärka upp sin kapacitet kring systemutveckling för att skapa bättre förutsättningar för realisering av CSN:s utvecklingsprojekt.

Uppdragets innehåll
Uppdraget består initialt av att nyutveckla utifrån CSN:s behov i projekt Omställnings-studiestöd. I förlängningen kan uppdraget utökas till att även omfatta förvaltning och vidareutveckling av lösningar i produktion.

Leverantörens Team ska möta behovet av utveckling med hög grad av självständighet och bedriva arbetet enliga CSN:s agila principer och metoder.

Teamet tar stort eget ansvar och arbetet präglas av samarbete och dialog inom och utanför det egna Teamet. Korta feedbackloopar och tät dialog med övriga delar av projektet.
Vidare så behöver Teamet ha bred förmåga för att i största möjliga mån kunna hantera hela kedjan av utveckling (krav, arkitektur, utveckling och test) utifrån de uppdrag och ansvarsområden Teamet kommer verka inom.

Teamet kommer vara ett av flera utvecklingsteam inom projektet och arbeta på samma sätt med sin backlogg som prioriteras inför varje sprint, följs upp och estimeras på motsvarande sätt.
CSN bistår Teamet med verksamhetskompetens som kommer att agera beställare samt stöd kring IT-arkitektur, infrastruktur samt viss applikationsinfrastruktur.

Teamet kommer att arbete mot en backlogg som uppdateras och prioriteras löpande inom projektet.
Arbete kommer att vara ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan leverantören och beställare på CSN.
Teamet är tänkt att fungera likt andra utvecklingsteam hos CSN. Ambitionen är att Teamet åtar sig uppdrag utifrån den långsiktiga planering inom projektet som sker inom ramen för CSN:s arbete.
Teamet taktar med samma kadens som andra utvecklingsteam med en sprintlängd om 4 veckor och följer CSN agila utvecklingsmetod.

Leverantörens team/delar av Teamet deltar även i andra gemensamma ceremonier/möten för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.
Planer och metoder utvärderas löpande och förbättras tillsammans med representanter hos CSN.

Teamet kommer i samband med starten introduceras i projektet samt de metoder och processer som kommer att gälla. Första veckan av introduktionen är på CSN HK i Sundsvall och Teamet ska då närvara på plats. Efter introduktionen planeras en förberedande sprint (sprint 0) för Teamet tillsammans med projektet. Under den förberedande sprinten ansvara Teamet för att sätta upp sin utvecklingsmiljö och ta fram de krav och andra förutsättningar som kommer att behövas inför första utvecklingssprinten.

Uppdragsinnehåll
Agera ansvarig Kravanalytiker inom teamet,
Ansvara för teamets backlogg,
Ta fram krav genom kravinsamling och kravgranskning,
Leda kravgranskningsaktiviteter,
Bryta ner krav till Epics och vidare till User Stories,
Ta fram användningsfall och dialogbeskrivningar,
Leda kravfångstarbete i workshopform,
Ta fram systemtestfall och genomföra systemtest.

Miljöer och verktyg (2.2.3)
Teamets huvudsakliga arbetsuppgifter fokuserar på systemutveckling och ingående delar i systemutvecklingsprocessen, i det arbetet ingår kravdialog, analys, design, implementation och test.

I uppdraget kan även ett förvaltningsåtagande vara aktuellt för de delar som Teamet själv utvecklar eller andra delar i CSN:s verksamhet. I detta ansvar ingår att utföra livscykel-hantering inom området. Det arbetet utförs enligt etablerade processer (exempelvis ITIL processerna Incident, Problem, Change) och arbetsformer som CSN:s arbetar efter.

Systemutveckling i backend bygger på Java i en microservices arkitektur där SpringBoot, Java Persistence API, RabbitMQ och OpenShift är en del av vardagen för en Utvecklare hos CSN. I arbetet kommer också utveckling ske med hjälp av processmotor (Camunda) utifrån BPMN notation.

Systemutveckling i Frontend byggs med ramverket Angular. För att stödja utvecklingen av gränssnitt och komponenter finns CSN:s egna komponentbiliotek som byggs med Storybook. Arbetet tar sin utgångspunkt i ”vägledning för webbutveckling” (DIGG.se) samt standarden WCAG 2.1.

En del i arbetet tar sin utgångspunkt i UX, användbarhet och tillgänglighet. Likaså kan det förekomma behov att kring grafisk utformning, ta fram tidiga skisser/prototyper samt inslag av användartester som en del i arbetet.
Kravområdet – Teamets arbete innehåller kravhantering, iterativ och inkrementell. Vidare innehåller arbetet visualisering av krav med hjälp av prototyper/UX skisser/dokumentation. Förmågan att kommunicera krav med berörda är viktigt.

Testområdet – Teamets arbete innehåller planering, genomförande och utvärdering av testarbete. Utforskande test och riskbaserad test samt testautomatisering är en del av arbetet.
Acceptanstest av framtagna lösningar sker i samverkan med CSN.

Vidare är CSN inne i pågående resa mot en ny teknisk plattform vilket gör att leverantören också kommer arbeta en stor del med områden inom CI/CD och tillhörande container-hantering.
För att lyckas även långsiktigt handlar en viktig del av utvecklingsarbetet om att bygga för kvalitet och automatisering, där stort fokus ligger på agila arbetssätt.

Teamet ska utföra arbetet enligt CSN:s beslutade modeller och metoder vilket bland annat innebär att arbeta agilt, iterativt och värdeskapande med Scrum som agilt ramverk och inspiration.
I uppdraget ingår också att Teamet ska dokumentera för CSN:s räkning och kompetensöverföra till personal hos CSN.

Utrustning
Utveckling och test ska ske i CSN:s utvecklingsmiljöer. CSN kommer att tillhandahålla utvecklardatorer med tillgång till CSN:s test- och utvecklingsmiljöer.

Top Skills
Agera ansvarig Kravanalytiker inom teamet,
Ansvara för teamets backlogg,
Ta fram krav genom kravinsamling och kravgranskning,
Leda kravgranskningsaktiviteter,
Bryta ner krav till Epics och vidare till User Stories,
Ta fram användningsfall och dialogbeskrivningar,
Leda kravfångstarbete i workshopform,
Ta fram systemtestfall och genomföra systemtest.