Closed

IT-arkitekt

Posted 3 months ago by Anthon Byberg
Uppsala(Remote)
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Förvaltningen Trafik & Samhälle bedriver i egen regi digital utveckling inom ett antal nyckelområden, framförallt biljettsystem och resenärsinformation. Med tiden har behoven av utveckling lett till en ökad komplexitet och därför behöver nu bedömd nyckelkompetens säkras långsiktigt.

Projektleda “hemtagningen” av den arkitektoniska bilden över de idag utvecklade produkterna, kartlägga funktionella och tekniska flöden (processer och dataflöden) och lämna över till förvaltnings- och utvecklingsledare.

I samråd med förvaltnings- och utvecklingsledningsfunktionerna på förvaltningen löpande arbeta för en sammanhållen lösningsarkitektonisk bild, i syfte att undvika oavsiktliga inlåsningar i system eller lösningar i framtiden.

Verka för en förenkling av förvaltningens systemarkitektoniska bild där möjligt, med fokus på integration mellan komponenter i såväl biljettsystemet som mellan systemområden

Avrapportering och uppföljning
Lösningsarkitekten ansvarar för att leda arbetet med arkitekturhemtagningen. Arkitekten ska tillse att arbetet följer förvaltningens utvecklingsplan och att rapportering sker löpande till förvaltningens Utvecklingsledare och Förvaltningsledare IT

Tidplan och leverans av tjänst
Förvaltningen har målbild att ha en uppritad fullständig systemarkitektonisk nulägesbild under 2021 och parallellt med detta kunnat inleda processen/-erna för att tillsätta relevant nyckelkompetens till positioner som verkar för hemtagning och verkligt ägandeskap över den egna digitala utvecklingen.

Meriterande kompetens
Erfarenhet av utvecklingsuppdrag för egenutvecklade produkter

Personliga egenskaper
God generell kommunikativ förmåga
Lyhörd för olika rollers behov och förutsättningar
Lösningsorienterad
Förmåga att ge tydliga tekniska rekommendationer som underlättar beslut
Förmåga att förmedla teknisk information på ett överskådligt/begripligt sätt till intressenter utan specifik teknisk kompetens
Förmåga till abstrakt tänkande/analytisk
Ödmjuk och positiv framtoning
Förmåga att vara en förändringsledare

Top Skills
Konsulten ska ha kompetensnivå 3 eller motsvarande för efterfrågade tjänster. (se kompetensmatris för definition)
Konsulten ska ha kunskap kring Azure och Onprem miljöer.
Konsulten ska ha kunskap kring Sparx
Två stycken referensuppdrag som styrker efterfrågad erfarenhet för offererad konsult ska beskrivas. Uppdragen ska vara utförda under de tre senaste åren.