Open

Senior avvecklingsansvarig

Posted 4 days ago by Anthon Byberg
Skåne
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som senior avvecklingsansvarig kommer du att ansvara för att optimera nyttjandet av Digitalisering IT och MT tjänsteutbud genom förstärkt avvecklingsorganisation.

Tjänsten är relaterad till SDV (Skånes Digitala Vårdsystem ) – att lägga detaljerad planering avseende avveckling av de system som ersätts av SDV och identifiera möjliga problemområden som kan medföra förseningar i avvecklingen. Din uppgift kommer vara att i samverkan med berörda systemansvariga dokumentera tidplan, samt ta fram förslag till beslut om applikationerna ska placeras i läsläge och i så fall under vilken period för detta behövs ur verksamhetsperspektiv. I dessa ställningstaganden bör göras åtskillnad mellan vilken dataåtkomst som är nödvändig ur patientsäkerhetsperspektiv och vad som är ”bra att ha”. vidare inår planering av uppsägning av leverantörsavtal samt beräkna när ekonomiska effekter kommer uppstå. Att koordinera med ansvariga för E-arkiv om planeringen av arkiveringsprocessen. Kunna eskalera behov av beslut i förekommande fall.

Avvecklingarna ska följa befintliga processer vilket tex innebär avstämning med berörda releasekoordinatorer. Relaterat till befintlig linjeorganisation – kunna identifiera övriga möjliga avvecklingskandidater samt ta fram förslag till hur inventering och identifiering av möjliga avvecklingskandidater (utöver de som är kopplade till SDV ovan) kan genomföras, kunna delta i genomförandet av dessa aktiviteter.
Kompetens inom avveckling och arkivering av IT system. Stark förmåga att hålla samman många områden inom en stor organisation och duktig på att kommunicera. Förmåga att ta fram tydlig planering och visa på kontinuerlig progress.

Idag finns cirka 670 olika system i drift inom Digitalisering IT och MT. Genom en inventering av system- och tjänsteutbud kan vi analysera och ta fram en konsoliderings- och avvecklingsplan. IT/MT system och tjänster inom samma funktionsområden kan exempelvis avvecklas, likaså system och tjänster som inte nyttjas så ofta eller som inte längre skapar värde för verksamheten. Syftet med uppdraget är att vara sammanhållande och ansvarig för progress gällande inventering och framtagning av möjliga avvecklings- och konsolideringskandidater som i stor utsträckning görs av systemansvariga och enhetschefer inom förvaltningen.

Relaterat till införandet av SDV kommer ett 30-tal äldre applikationer kunna avvecklas. Målet med uppdraget är att genomföra detaljplanering av dessa avvecklingar.
Som Avvecklingsansvarig håller du samman arbetet i linjeorganisationen och i SDV projektet så där finns en gemensam plan för all avveckling och konsolidering.