Closed

Projektör

Posted 9 months ago by Anthon Byberg
Malmö / remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Ansvara för nätprojektering av utbyggnadsområde från uppstart av projekt fram till byggslut
Projekteringen omfattar bl.a. anläggning/schakt-planering, kanalisations- och fiberdimensionering, utskarvningsplaner m.m., tar hänsyn till mark- och terrängförhållanden, skyddsvärda miljöer, olika anläggningsmetoder m.m. och utförs bl.a. i kartbaserade nätprojekteringssystem
Driva projekteringsprocessen från uppstart fram till dess att dokumentationsunderlag är klara
Ta hänsyn till omständigheter i projekteringens område avseende nätplanering och vidtaga nödvändiga förberedelser för tillstånd- och markavtalshantering
Göra fältundersökningar rörande mark- och terrängförhållanden, anläggningstekniska detaljer i samband med finprojektering för att förbereda för tillstånd- och markvtalshantering samt säkerställa projekteringens riktighet
Upprätta underlag till entreprenör rörande hur nätet ska byggas samt upprätta dokumentation av projekterat nät
Göra uppdateringar och justeringar av projektering och dimensioneringar av fibernätet
Delta i PU-samtal och löpande fortbildning inom arbetsområdet
Delta i byggmöten med byggledning och entreprenör vid behov
Arbetsuppgifterna utförs i team och i samarbete med övriga medlemmar i teamet
I övrigt medverka i de arbetsuppgifter avdelningen har
Ta hänsyn till befintlig infrastruktur i området genom att begära digital utsättning via Ledningskollen

Top Skills
Totalansvar för projekteringen i tilldelade projekt
Ansvar för upprättande av nätprojektering och erforderliga underlag inkl dokumentationsunderlag
Ansvar för fältundersökning i samband med schaktprojektering
Delta i interna projektmöten och externa byggmöten