Closed

Tekniska konsulter för upprättande av labbmiljö

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Uppsala(Remote)
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden bedriver idag ganska omfattande utvecklingsarbete av nya applikationer och tillämpningar som stöd för kärnverksamheten.
Det har under längre period funnits ett stort behov av att ha miljöer som kan användas för labbverksamhet.
Inte bara för IT-utveckling utan också för kärnverksamheten som kan behöva testa applikationer för att utvärdera dem.
En labbmiljö möjliggör också för kundens egen IT-produktion möjligheter att testa ny teknik och tillämpningar.

Problem
Kunden har en förhållandevis komplex och strikt IT-miljö med höga krav på IT-säkerhet.
Då infrastrukturen och miljön har behov av att omdefinieras och segmenteras finns idag inga enkla möjligheter att tillhandahålla en labbmiljö.
Kunden har också få tekniska resurser vilket gör det ännu svårare att hålla flera miljöer i luften och det innebär att labbmiljöer har blivit nedprioriterade.
Detta till förfång för såväl IT-utveckling och produktion samt för kärnverksamheten.
Avgränsning

Uppdraget omfattar att ta fram förslag till labbmiljö men inte tillhandahållande av hårdvara.
Resurser – kompetens
Resurser som efterfrågas i uppdraget är:

Teknisk kompetens för att kravställa och designa en lämplig labbmiljö hos kunden.
Tekniska resurser för att kunna installera och omsätta designförslag i kundens miljö (eller parallellt med nuvarande produktionsmiljö)
Uppdrag
Uppdraget omfattar att först ta fram en kravspecifikation och design samt lösningförslag för en labbmiljö hos kunden.
Miljön kan vara installerad hos kunden och då finns ramavtal att avropa hårdvara ifrån. Alternativt kan lösningen levereras som tjänst och då måste hänsyn tas till EU lagstiftning avseende personuppgiftshantering dvs tjänsten ska levereras inom EU.
Konsulten ska ta fram underlag som ska användas vid avrop av hårdvara och därefter leda implementation av den nya labbmiljön.
Utöver att etablera den nya miljön ska också regelverk tas fram och implementeras för labbmiljön. Det är speciellt viktigt att regelverket blir beslutat och föregår installationen. Kunden vill undvika att kärnverksamheten använder labbmiljön som en produktionsmiljö och det innebär att regelverket behöver beskriva hur labbmiljön uppdateras och rensas löpande.
IT-säkerhetsaspekter behöver speciellt belysas så att kunden inte riskerar att labbmiljön kan förväxlas med produktionsmiljön eller att oönskade komponenter kan förflyttas emellan.
Leverans
Leveransen ska bestå av följande dokumentation som levereras i slutligt format till beställaren:

Top Skills
Designförslag av labbmiljö
Kravspecifikation för labbmiljö
Risk och konsekvensanalys över labbmiljö och i förhållande till kundens produktionsmiljö
Avropsunderlag för hårdvara som ska bilda labbmiljö
Regelverk för labbmiljö
Driftrutiner för underhåll av labbmiljö
Aktivitets- och tidplan för implementation av labbmiljö
Projektledning och genomförande av implementation av labbmiljö