Closed

Specialist UX-Designer – Västra Götalandsregionen

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Job Description

Uppdraget består i att, tillsammans med produktägare, andra specialister inom projektet och utvecklingsteam, ta fram specifikationer och design baserat på krav och beslut. Design sker i Figma.

Utmaningar i projektet är bland annat att fånga användarnas krav och behov gällande den detaljerade arbetsprocessen och förvandla dessa till design av effektiva arbetsflöden i det blivande systemet.

Bakgrund
Planerat införande av nytt kärnsystem i vården kommer att påverka VGR:s förmåga att beräkna ersättning och underlag för fakturering för utförd vård.
Detta medför behov av förändringar i hur IT-stöd inom ersättningsområdet fungerar.

Projekt VEP (VårdErsättningsPlattformen) har i uppdrag att säkra att ersättning för utförd vård kan utbetalas till vårdaktörerna i enlighet med träffade överenskommelser och avtal samt att externa betalare kan faktureras för den vård som vårdaktörerna utfört för deras räkning under och efter utrullningen av FVM (Framtidens VårdinformationsMiljö). Projektets ansvar inkluderar nödvändig vidareutveckling av befintliga IT-stöd för ersättningsberäkning inom VGR:s vårdvalssystem.

En plattform för vårdersättning tas fram inom projektet i egen regi och enligt agil utvecklingsmetodik.
Lösningen ska leda till kortare ledtider och minskade underhållskostnader samt en effektivare användning av IT-komponenter.

I projektet finns för närvarande ca 25 projektmedlemmar på hel- eller deltid.
Projektet behöver en UX-designer för att säkerställa att användarnas krav fångas och specificeras samt omvandlas till gränssnittsdesign och användbarhet för slutanvändarna.

Top Skills
En erfaren (minst 9 år) och drivande UX-designer med god kunskap inom UX samt god förståelse av tekniken som ligger bakom och med vana att bygga upp prototyper. Erfarenhet av nyutveckling inom webb är önskvärt, liksom erfarenhet från uppdrag inom ekonomiområdet och offentlig sektor. Dessutom är det önskvärt om kandidaten har erfarenhet av att arbeta med designsystem.