Closed

Delprojektledare

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund har behov av att med stor flexibilitet kunna komplettera och bemanna upp uppdrag och projekt inom stadens olika verksamhetsområden.

I februari 2015 beslutade kommunstyrelsen om direktiv och riktlinjer för bolagen där det framgår i de generella skyldigheterna att bolag inom Göteborgs Stad ska använda beslutade kommungemensamma IT-system. En förstudie genomfördes för att identifiera vilka kommungemensamma tjänster som var möjliga att införa. Resultatet visade att lämpliga tjänsteområden att börja med var ekonomi och inköp följt av HR.

Under 2017 genomfördes ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för ett införande av de kommungemensamma tjänsterna inom ekonomi och inköp till samtliga Göteborgs Stads helägda bolag. En införandemodell för arbetet togs fram. I april 2017 beslutade projektets styrgrupp att gå vidare med projektet enligt den framtagna införandeplanen.

Syftet med projektet är att genomföra införanden av Göteborgs stads bolag till de kommungemensamma tjänsterna inom ekonomi och inköp, enligt en tidsbestämd plan och modell. Projektet sträcker sig från 2017 till och med 2024. Målet är att samtliga helägda bolag i Göteborgs stad senast 2024 ska ha infört de kommungemensamma tjänsterna inom ekonomi och inköp.

Uppdragsbeskrivning
De kommungemensamma tjänsterna inom tjänsteområdet ekonomi och inköp kommer att införas för de bolag i projektet fram till och med 2024 enligt en fastställd tidplan. Uppdraget innebär att vara delprojektledare vid införandet av ett (eller ibland fler) bolag under hela bolagets införandeperiod, samt expert inom verksamhetsutveckling och organisation. Vår kund söker en person för detta uppdrag.

Uppdraget innebär att enligt projektplanen, med den fastställda modellen där bolagen har klassificerats utifrån komplexitet (enkel, medel eller komplext bolag) och där deras driftstart har planerats in i tidsplanen, införa bolag i de kommungemensamma tjänsterna inom ekonomi och inköp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som delprojektledare ska du projektsamordna införandet i ett visst bolag under deras införandeperiod. Du ska strukturerat planera, leda och samordna projektgruppens arbete. Projektgruppen består av både projektdeltagare från bolagen men också från centrala verksamhetsstöd för respektive ekonomisystem. Som delprojektledare ska du verka för att involvera och aktivt arbeta nära vår kunds centrala verksamhetsstöd från uppstart till driftsättning. Din roll är att bidra med din expertkunskap till bolagen när det gäller övergång från ett ekonomisystem till ett annat.

Allt arbetsmaterial, såsom mötes- och lösningsmaterial ska dokumenteras och delges alla projektmedlemmar. Tidsplan och aktivitetsplan/ärendehantering ska utföras med god framförhållning i projektstyrningsverktyget Antura. Genomförda aktiviteter ska dokumenteras i Antura. Delprojektledare rapporterar alltid till huvudprojektledaren som följer upp delprojektet. Du ska bidra med kunskap gällande byte av befintligt ekonomisystem enligt en viss arbetsmetod och tidsplan.

Uppdragsuppgifter
Strukturerat, med god framförhållning, tid- och arbetsplanera införandet av ett bolag.
Arbetsmöten med bolagen och införandearbetet ska planeras enligt tidplan i dialog med huvudprojektledaren och vår kunds centrala verksamhetsstöd.
Projektleda ett bolagsinförande från uppstart till en månad efter driftstart.
Kalla, samordna och leda arbetsmöten med bolagets representanter under deras införandeperiod, tillsammans med vår kunds centrala verksamhetsstöd.
Under vissa perioder kommer du delprojektleda flera bolag samtidigt.
Överlämning av bolaget till förvaltning vid projektavslut.
Summera och följa upp införandet efter driftstart.
Förmedla eventuella restpunkter till huvudprojektledare, projektmedlemmar och enhetschef, samt bolag.
Delprojektledning enligt vår kunds modell för projektstyrning (PPS) och projektstyrningsverktyg (Antura).
Alltid arbeta som representant från vår kund. Bolagsmöten sker alltid tillsammans med projektdeltagare från vår kund, med få undantag.
Förklara och föra dialog om möjliga tillämpningar av fastlagda modeller och arbetssätt för att nå en så bra lösning som möjligt vid driftstart för både bolaget och vår kund.
Höja vår kunds centrala verksamhetsstöds kompetens gällande lösningar vid övergång från ett ekonomisystem till ett annat, detta genom att vår kund centrala verksamhetsstöd (minst en person, den vars ekonomisystem det berör) alltid deltar vid arbetsmöten med bolagen.
Delta vid arbetsmöten med Lösningsgruppen.

Efterfrågad kompetens
Uppdraget kräver kompetens och erfarenhet som sträcker sig över flera olika kompetensområden;
Planerande och reglerande styrande dokument som har bäring på de processer som tjänsteområde Ekonomi och inköp ger stöd inom.
Arbetssätt och modeller som har betydelse för leveranser från vår kunds tjänsteområden Ekonomi och inköp.
Integrationer och integrationslösningar för IT-komponenter inom vår kunds tjänsteområde Ekonomi och inköp.
Erfarenhet av tillämpning av kommungemensamma modeller och tjänsteleveranser till kommunalt ägda bolag.
Flerårig erfarenhet som projektledare – projektledning, samordning, arbetsplanering etc.
Säkerställa att införandet följer projektplanen.

Du ska ha mycket god kompetens inom området och vara väl förtrogen med stadens eller motsvarande organisationers uppsättning av system inom ekonomi och inköp. Förutom de centralt administrerade IT-komponenterna är det också viktigt att ha kännedom om de enskilda bolagens verksamhetssystem och lokala förutsättningar.

Top Skills
Är entusiastisk, drivande och initiativrik.
Arbetar samarbetsorienterat och strukturerat, samarbetar på alla plan för stadens bästa.
Arbetar självständigt och i grupp, kan möta verksamheten på olika nivåer (medarbetare och chefer).
Är tydlig i sin kommunikation gentemot både bolag och vår kunds medarbetare,
Skapar förtroende genom att aktivt lyssna och tillsammans med berörda skapa lösningar/ta arbetet vidare,
Har fokus på införandeprojektet ur ett hela-staden-perspektiv och kan se och hantera samband/beröringspunkter med utvecklingsområden inom tjänsteområdena ekonomi och inköp hos vår kund,
Vara bekant med ekonomisystemen Visma Proceedo, Unit4 Business World (Agresso) och Hypergene.
Ha förståelse för integrationer och integrationslösningar för IT-komponenter inom tjänsteområdet ekonomi och inköp.
En fördel är att konsulten har erfarenhet av tillämpning av kommungemensamma modeller och tjänsteleveranser till kommunalt ägda bolag.
Ha kännedom om Göteborgs Stads bolags verksamhetssystem och lokala förutsättningar.

Vår kund arbetar enligt PPS-modellen i Antura projects. Projektet ska arbeta med och dokumenteras i detta verktyg.