Closed

BI/ Analytics/ Data för rådgivning

Posted 3 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund arbetar sedan en tid med analys av data från en mängd olika datakällor för att skapa insikt och rapporter kring vår kunds totala inköpsvolym.
I dagsläget används Microsoft Power BI som verktyg för att hämta, transformera och visualisera data. Datakällorna består till stor del av exportfiler (mestadels .xlsx-filer men även .csv-filer) samt vissa direktanslutningar (API, vy av databas). I takt med att dataunderlagen blir större (nuläge cirka 15 datakällor som summerar till 25gb data) och behoven av transformering av datat har utvecklats har det uppstått problem med prestanda och uppdateringstider i Power BI.

Mot denna bakgrund vill inköpsanalysfunktionen utveckla ett tydligare arbetssätt med tillhörande systemmiljö för att kunna hantera stora datamängder i back-end för att sedan kunna ladda in datat Power BI (front-end). Målet är ett arbetssätt som gör det effektivt att hämta och transformera data (från flera olika typer av datakällor) för att kunna skapa dimensionella datamodeller (fakta- och dimensionstabeller) i Power BI. Målsättningen är även att interna resurser på inköpsanalysfunktionen ska kunna utföra det nya arbetssättet på egen hand.

Vår kund söker därför en konsult inom BI/ Analytics/ Data för rådgivning, konsultation och dokumentation kring möjliga vägval vad gäller systemstöd och arbetssätt framgent.

Vår kund bedömer att konsulten bör befinna sig i det som enligt ramavtalet är Konsultnivå 4.
Du skall ha erfarenhet av utveckling av BI-lösningar och kunskap inom både front-end och back-end. Du skall ha kunskap och erfarenhet av Microsoft-stacken med fokus på Power BI (inkl. data flow i power bi).

Du behöver i uppdraget kartlägga vår kunds behov och utifrån kartläggningen ge förslag på möjliga arbetssättet inkl. systemstöd för hantering av stora datamängder.

Top Skills
Kartlägga behov och nuläge genom att till exempel driva möten/ workshops med inköpsanalysfunktionen samt med andra delar av vår kund för att avgöra funktionalitet och användbarhet i befintliga avtal och system.
Fastställa målsättning med tillhörande genomförandeplan innehållande en eller flera möjliga tillvägagångssätt för att uppnå målsättningen. Genomförandeplanen ska innehålla tydliga och konkreta aktiviteter för att målsättningen ska uppnås.
Kunskapsöverföring för att inköpsanalysfunktionen för att kunna utföra genomförandeplanen.

Kostnadseffektivitet är viktig i både konsultuppdraget och genomförandeplanens val av arbetssätt och systemstöd. I konsultuppdraget ska interna resurser på inköpsanalysfunktionen användas för möjliga delar av kartläggningen utifrån ledning av konsulten. I genomförandeplanens val av arbetssätt och systemstöd ska löpande kostnad för drift/ utveckling tas hänsyn till.