VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Corporate social responsibility (CSR) har alltid varit varit en naturlig del av vår affärsmodell.

Vi ser CSR som en möjlighet att använda våra erfarenheter, kunskaper och relationer för att göra en positiv skillnad för individer, samhället och miljön.

Alla olika - alla lika

Personligt biträde

Vi hjälper personer som har funktionsnedsättningar, syftet med personligt biträde är att underlätta arbetet. Det personliga biträdet fungerar som ett stöd för dig i samband med återkommande arbetsuppgifter eller arbetssituationer som du inte klarar av på egen hand.

Du är viktigast

Du är viktigast och det utgår vi alltid efter, har du funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samarbetar vi nära med dig, berörda myndigheter och sjukvården. Tillsammans gör vi en bedömning utifrån din aktuella situation och dina förutsättningar. Vi skriver en överenskommelse med dig och  samråder med facket. I överenskommelsen ska det stå vilka arbetsuppgifter du får. Kompetensutveckling, handledning, och anpassning av arbetet är exempel på sådant som kan ingå i överenskommelsen. .

Vi inspirerar unga att utveckla sitt entreprenörskap

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av globala Junior Achievement (JA Worldwide). 

Vi hjälper och stöttar som mentorer, finansiering och teknik.

Vill du också ha stöd kontakta vår VD, Daniel Fransson – daniel.fransson@topteam.se

Vårt bidrag till FN:s Agenda 2030

TopTeam stödjer FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

FN har satt upp Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling (the Sustainable Development Goals, SDG:s) och dessa har blivit definitionen av vad hållbarhet är. De här globala målen balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – som alla är väl sammankopplade.

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

På en arbetsplats som präglas av mångfald utgör medarbetarna en heterogen grupp. Olika egenskaper och bakgrunder bidrar till mångfald. Mångfaldsbegreppet inkluderar till exempel ras, kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, sexuell identitet, kulturell bakgrund och utbildning.

TopTeam välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara varje medarbetares kompetens behöver vi ha ett inkluderande synsätt.

Whistleblower

Tillsammans bygger vi bolaget som vi alla kan stå för och vara stolta över.

whistleblowing är utformad för att upptäcka allvarliga oegentligheter som;

  • Alla former av kriminella handlingar.
  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Missbruk av makt eller auktoritet för något obehörigt eller underliggande syfte.
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Allvarliga brott mot TopTeams uppförandekod.
  • Allvarliga oegentligheter relaterade till de vitala intressena för organisationen eller individens liv och hälsa.

Inga IP-adresser eller telefonsamtal spelas in, du är helt anonym när du lämnar din anmälan.

Formulär

Vi stödjer